269- New York fashion week encounters : Girls next door and their “Je ne sais quoi” that makes them so gorgeous